Warning: fopen(D:/www/simply2web.com/www/system/storage/cache/cache.language.1571003333): failed to open stream: No space left on device in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 49 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 51 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 53 Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 55 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 57 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 59 Warning: fopen(D:/www/simply2web.com/www/system/storage/cache/cache.currency.1571003333): failed to open stream: No space left on device in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 49 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 51 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 53 Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 55 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 57 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 59 Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Warning: fopen(D:/www/simply2web.com/www/system/storage/cache/cache.language.1571003333): failed to open stream: No space left on device in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 59Warning: fopen(D:/www/simply2web.com/www/system/storage/cache/cache.language.1571003333): failed to open stream: No space left on device in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 59Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Warning: fopen(D:/www/simply2web.com/www/system/storage/cache/cache.currency.1571003333): failed to open stream: No space left on device in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in D:\www\simply2web.com\www\system\library\cache\file.php on line 59Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9Notice: Undefined variable: expire in D:\www\simply2web.com\www\system\library\template.php on line 9 Terms & Conditions

Terms & Conditions

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een

bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die

wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de

consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de

consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij

gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod

voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de

consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn

inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar

termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had

behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke

vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is 

gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende

aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de

aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter

beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,

noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico

van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende

kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen

kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde

condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging

afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van

die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de

overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft

gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd

is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer

met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een

termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).


Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het

gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst

uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na levering.

4. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het

aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke

termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke

kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of

zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak

aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de

consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of

deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit

een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet

aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de

garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze

algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid

van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).


Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat

gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze

van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is

voldaan.


Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen

zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of

kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans

voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden

gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit

onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen

de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel

bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of

vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en

betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt

zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker

aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).


Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat

op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden

geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden

worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).


Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs

overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs

oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de

consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de

verhoging, tenzij

- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge

de wet of

- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).


Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op

een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de

consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de

verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats

in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering

van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).


Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien:

- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven

te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te

vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts

toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid

niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument

onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt

hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €

50,00.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van

de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).


Artikel 15 Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van

de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van

virussen en defecten.


Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de

rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van

het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,

schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven

eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij

anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,

software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden

gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de

verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis

van derden wordt gebracht.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de

consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de

aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling

van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet

en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de

consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden

niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).


Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden

als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop

gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te

komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 

nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen

uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk

na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te

voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).


Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg te beslechten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).


Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het

Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse

tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te .............

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse

tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de overeenkomst.